માંડવી તાલુકાના સઠવાવ ખાતે પાણી પુરવઠા યોજનાની મુલાકાત લેતા પાણી પુરવઠા રાજ્ય મંત્રી ચૌધરી

સુરત, 6 જુલાઈ : પાણી પુરવઠા, કલ્પસર અને મત્સ્યોદ્યોગ રાજ્ય મંત્રી જીતુ ચૌધરીએ માંડવી તાલુકાના સઠવાવ ગામે માંગરોળ માંડવી અને ઓલપાડ તાલુકાના 34 ગામો અને તરસાડી નગરપાલિકા માટેની નવીન પ્રગતિ હેઠળની મહુવેજ જુથ પાણી પુરવઠા યોજના સ્થળની, માંડવી ખાતે હયાત કાકરાપાર જુથ પાણી પુરવઠા યોજનાના 42.5 એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાના સઠવાવ ફીલ્ટર પ્લાન્ટની તેમજ સુરત બલ્ક યોજનાના […]

Continue Reading